PRZYKŁADY ZADAŃ

STATYKA
Obliczanie reakcji w ustrojach prętowych, wyznaczanie równań i rysowanie wykresów sił przekrojowych w belkach, ramach, łukach i kratownicach.

STAN NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA
Zadania z wykorzystaniem równań równowagi, statycznych warunków brzegowych, równań geometrycznych Cauchy'ego, równań Hooke'a, kinematycznych warunków brzegowych, obliczanie ekstremalnych naprężeń i odkształceń.

SKRĘCANIE
Projektowanie prętów prostych poddanych skręcaniu, obliczanie naprężeń stycznych i kąta skręcenia dla prętów o przekrojach kołowych, prostokątnych, złożonych, otwartych i zamkniętych.

ROZCIĄGANIE
Projektowanie prętów prostych i układów prętowych poddanych rozciąganiu, obliczanie naprężeń i odkształceń od rozciągania, obliczanie przemieszczeń w układach prętowych.

ZGINANIE PROSTE, UKOŚNE, MIMOŚRODOWE ROZCIĄGANIE
Wyznaczanie rozkładu naprężeń normalnych w przekrojach prętów zginanych i mimośrodowo rozciąganych lub ściskanych, równania osi obojętnej, wyznaczanie rdzenia przekroju.

ZGINANIE
POPRZECZNE
Projektowanie belek zginanych poprzecznie, wyznaczanie rozkładu naprężeń stycznych w przekrojach, obliczanie ugięć belek.

STATECZNOŚĆ PRĘTA PROSTEGO
Projektowanie prętów ściskanych z uwzględnieniem wyboczenia, stateczność w zakresie liniowo i pozaliniowo sprężystym.

KONSTRUKCJE W ZŁOŻONYCH STANACH NAPRĘŻENIA
Projektowanie konstrukcji poddanych jednocześnie rozciąganiu, zginaniu, ścinaniu i skręcaniu, wykorzystanie hipotez wytężeniowych do analizy naprężeń w przekrojach.

NOŚNOŚĆ GRANICZNA
Projektowanie belek i układów prętowych wykonanych z materiałów wykazujących plastyczne właściwości. Metoda analityczna i kinematyczne wyznaczania nośności granicznej. Obliczanie plastycznego wskaźnika wytrzymałości.